Anvendelse af rapsolie i oliefyr

156

Der findes flere muligheder for anvendelse af rapsolie til energimæssige formål. Olien kan anvendes til opvarmningsformål i villaer, større bygninger og varmeværker samt til kraftvarmeproduktion på decentrale værker. Rapsolie kan også anvendes til transportformål ved brug af den rå planteolie i en modificeret dieselmotor eller som RapsolieMetylEster (RME), også kaldet biodiesel, direkte i eksisterende dieselmotorer.

Dansk produktion af rapsfrø og rapsolie

Der blev i 1998 produceret 359.000 tons rapsfrø i Danmark. Produktionen har været stigende siden 1996, men er lav i forhold til 1980’erne, og den toppede i 1990 med en rapsproduktion på 793.000 tons om året /Landbrugsstatistik 1998, s. 104/. Rapsolieproduktionen anvendes hovedsageligt som madolie, men også til non-food-formål som energi og tekniske anvendelser.

Det er non-food-raps, der pga. særlige tilskud fra EU i øjeblikket bliver anvendt til opvarmning. Fødevareolie kan anvendes, men er pga. støtteordninger ca. 1.000 kr. dyrere pr. 1.000 liter olie. Arealet til non-food-afgrøder er faldende, og ordningen er p.t. under afvikling. Flere møller forventer, at rapsolieprisen vil stige væsentligt ved øget efterspørgsel til energimæssige formål.

Rapsolie udvindes af frøene ved kold- eller varmpresning. Til opvarmningsformål kan anvendes både kold- og varmpresset olie. Langt størstedelen af den danske rapsolieproduktion produceres som fødevareolie på fire større fabrikker ved brug af varmpresningsmetoden. Kun Emmelev leverer p.t. til energiformål.

Fabrik

Adresse

Oliepris ab mølle

Kapacitet

Produktion

inkl. moms

[tons olie/år]

[tons olie/år]

Danraps A/S

Kvisselholtvej 90
9330 Dronninglund

Tlf.: 9885 4300

Ca. 3-3.500 kr./ton

30.000

27-30.000

Emmelev A/S

Emmelevgyden 25
5450 Otterup

Tlf.: 6482 2540

Ca. 3.500 kr./1.000 liter

80.000

80.000

Scanola A/S

Østhavnsvej
8000 Århus C

Tlf.: 8612 0300

Ca. 3.000 kr./ton

Kun storkunder

Fødevarer

70.000

45-50.000

Århus Olie A/S

M.P. Bruuns Gade 27

8000 Århus C

Tlf.: 8730 6000

Pris ikke oplyst

Oplyses ikke

0

Kapacitet bruges p.t. til andre frø

Små decentrale

Skøn < 1%

Skøn < 1%

Samlet dansk rapsolieproduktion i 1999

~160.000 tons olie

Rapsoliens tekniske egenskaber

Olier karakteriseres ved forskellige analyseværdier, hvoraf de vigtigste fremgår af nedenstående tabel. Der er udarbejdet et forslag til kvalitetsstandard for rapsolie til opvarmning, RK-Qualitätsstandard (RK-Q). Denne standard er udarbejdet af en gruppe institutioner, der har interesse i at udbrede og øge forbruget af rapsolie til opvarmning. I tabellen er angivet retningslinier for rapsoliekvalitet. Danske producenter af rapsolie har endnu ikke fået testet rapsolien med energimæssig anvendelse for øje.

Egenskaber for raps- og fyringsolie

Kilde for raps

Enhed

Rapsolie

Fyringsolie

Vægtfylde

RK-Q

[kg/l]

0,92

0,84

Effektiv brændværdi pr. kg

(Raps: minimumsværdi v. 0,075% vand)

RK-Q

[MJ/kg]

35,0

42,7

Effektiv brændværdi pr. liter

beregnet

[MJ/l]

32,2

35,9

Vandindhold – maksimumsværdi

RK-Q

Vægt%

0,075

 

Flammepunkt

RK-Q

°C

220

ca. 70

Viskositet

Folkecentret

Cst v. 16°C

75

4

Svovlindhold

RK-Q

Vægt%

0,002

0,05

Rapsolie indeholder således ganske lidt svovl og har en brændværdi pr. liter på ca. 90% af brændværdien for fyringsgasolie. Det lavere flammepunkt for rapsolie medfører en mindre brandfare. Rapsolie kan indeholde større mængder vand. Det er vigtigt at være opmærksom på rapsoliens vandindhold, idet der er øget risiko for korrosion i olietank samt slitage på dyser og rør.

Tekniske aspekter omkring fyring med rapsolie

At anvende rapsolie til opvarmning kræver pga. den høje viskositet en ny brænder eller ombygning af den eksisterende oliebrænder. Rapsolie kræver højt tryk og opvarmning for at forstøves så meget, at den kan brænde. Større anlæg egner sig derfor bedre til rapsolie end små anlæg, idet de større partikler kan nå at brænde. Derudover har rapsolie ingen smøreevne, hvorfor almindelige systemer med pumper o.l. ikke kan anvendes, og olien kan indeholde små urenheder, hvorved dyser m.m. slides hurtigt.

Mens de traditionelle oliebrænderproducenter ikke producerer brændere til rapsolie, findes der importører af teknologi, der skulle kunne fungere med rapsolie. Teknologien er ikke testet i Danmark, og det har ikke været muligt at få anvist et dansk referenceanlæg, der har kørt med rapsolie gennem en fyringssæson.

Rapsolie kan distribueres i nuværende olietankbiler, og eksisterende olietanke kan ifølge rapsolieleverandører anvendes til lagring. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om rapsolien er kompatibel med fyringsolie, og de to olier derved kan blandes uden udfældning, der vil medføre driftsproblemer. Først ved temperaturer under -10 °C begynder olien at udkrystalisere. Distributionen til mindre forbrugere foregår typisk på palletanke, men flere installatører tilbyder, at privatkunder kan få leveret fra tankbil.

Afgiftsforhold for energimæssig anvendelse af rapsolie

Opvarmning med rapsolie i et oliefyr er ikke afgiftsbelagt. Anvendes rapsolie i stationære eller mobile motorer, er rapsolien derimod som udgangspunkt afgiftsbelagt svarende til afgift på mineralolie. Rapsolie anvendt til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker er afgiftsbelagt. Der skal svares afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyring med mineralske olier på det pågældende værk.

Brændselspriser og tilbagebetalingstid

Rapsolie kan i øjeblikket leveres hos privatkunder for ca. 4.000 kr./1.000 liter inkl. moms. Prisen pr. energiindhold i brændslet er således p.t. 70% af fyringsolieprisen, som det ses af tabellen.

Priser er inkl. moms og fragt pr. 2/10 2000

Pris pr. mængde

Brændværdi

Pris pr. energiindhold i brændsel

Rapsolie

4.000 kr./1.000 liter

32,2 MJ/l

124 kr./GJ

Fyringsolie

6.289 kr./1.000 liter

35,9 MJ/l

175 kr./GJ

Træpiller

1.125 kr./ton

17,5 MJ/kg

64 kr./GJ

Nedenstående tabel viser et groft overslag på en simpel tilbagebetalingstid for konvertering af et oliefyr til rapsoliefyring ved et olieforbrug på 3.500 l olie pr. år og fyringsoliepriser på hhv. 5.500 og 6.500 kr. pr. 1000 liter inkl. moms, afgifter og levering. I overslaget er der ikke taget højde for en mulig ændring af fyrets virkningsgrad eller forventede øgede drift- og vedligeholdelsesudgifter for rapsoliefyret.

Overslag på konvertering af oliefyr

ved to forskellige fyringsoliepriser

5.500 kr.

pr. 1.000 l fyringsgasolie

6.500 kr.

pr. 1.000 l fyringsgasolie

     

Årlig brændselsudgift til 3.500 l fyringsolie

19.250 kr.

22.750 kr.

Årlig udgift til 3.890 l rapsolie – 4 kr./liter leveret

15.560 kr.

15.560 kr.

Årlig besparelse til i forhold til fyringsolie

3.690 kr.

7.190 kr.

Investering – tilbud fra VVS-installatør

21.125 kr.

21.125 kr.

Simpel tilbagebetalingstid

5,7 år

2,9 år

De væsentligste ekstra driftsudgifter for rapsoliefyret vil være kompressorens og forvarmerens elforbrug. Derudover vil der være mindre stigninger i udgifter til udskiftning af reservedele på et mere kompliceret anlæg samt øgede arbejdstidsomkostninger til vedligehold og rensning af filtre m.m.

Kilde: Notat om energimæssig anvendelse af rapsolie i oliefyr. Jeppe Bjerg, FORCE Technology. Oktober 2000.

Jeppe Bjerg
FORCE Technology