Prøvningsgrundlag og emissionsgrænser for træfyrede kedler under 300 kW (II)

152

Dette videnblad er en fortsættelse af videnblad nr. 151, der beskriver grundlaget for prøvning af små fastbrændselskedler samt emissionskrav efter den europæiske standard EN 303-5, "Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stoked, nominal heat output of up to 300 kW.

Tyskland – skærpede krav

For emissioner gælder skærpede krav, hvorefter kun kedler, der opfylder kravene, jf. klasse 3 i tabel 1, kan godkendes. Tabel 3 gælder for forbrænding af rent træ. Det ses, at emissioner beregnes ved hhv. 13 og 11% O2 i røgen, hvilket er en afvigelse i forhold til EN 303-5.

Tabel 1: Emissionskrav ved prøvning af træfyrede kedler efter DIN/EN 303-5, Tyskland

Kedelydelse

 

kW

Reference

Emissioner beregnet ved

O2 %

Emissionsgrænser

CO

mg/m3 (N)

Partikler

mg/m3 (N)

Org. bundet kulstof

mg/m3 (N)

NOx

mg/m3 (N)

15 – 50

1. BimScV*)

13

4.000

150

-

-

50 – 150

1. BimScV

13

2.000

150

-

-

150 – 500

1. BimScV

13

1.000

150

-

-

500 –

1. BimScV

13

500

150

-

-

*) 1. Bundesimmissionsshutz Verordnung.

Østrig – skærpede krav

Der er skærpede krav mht. virkningsgrad og emissioner. I Østrig angives emissioner i mg/MJ, hvilket betyder milligram indfyret energienhed, målt i Megajoule. Denne enhed er ikke direkte omsættelig til mg/m3 (N), medmindre man har kendskab til forbrændingsbetingelserne. For kedler i området 10 – 200 kW beregnes minimums virkningsgrad i forhold til kedlens nominelle effekt (Qn). Se videnblad nr. 101.

Tabel 2: Effektkrav og emissionsgrænser ved prøvning af træfyrede kedler, Østrig

Indfyrings-

metode

Nominel ydelse

 

kW

Minimums-

krav til virknings-grad

%

Emissionsgrænser

CO

mg/MJ

Partikler

mg/MJ

Org. bundet kulstof

mg/MJ

NOx

mg/MJ

Manuel

<10

 

10 – 200

 

> 200

73

 

73 – 83

(63,3+7,7log Qn

83

1.100

60

80

150

Automatisk

<10

 

10 – 200

 

> 200

76

 

76 – 86

(68,3+7,7logQn)

86

500 v. 100%

last

750 v. 30%

last

60

40

150

Storbritannien – Clean Air Act

Storbritanniens Clean Air Act fra 1993 fastlægger strengere krav til emissioner fra forbrænding af faste brændsler end EN 303-5, idet denne lov bl.a. giver lokale myndigheder mulighed for at udlægge lokale områder som "Smoke Control Areas", inden for hvilke det er forbudt at udsende mørk røg fra et "uautoriseret brændsel".

Et brændsel kan betragtes som autoriseret, såfremt det ved afprøvning i et åbent ildsted i overensstemmelse med BS 3841 ikke resulterer i en partikelemission, der overstiger 5 gram i timen.

Godkendelse af ildsteder til anvendelse i beboelseshuse, dvs. komfurer, ovne og kedler, finder sted efter prøvnings- og emissionsregler, jf. BS PD 6434, der omfatter enheder op til 45 kW. Prøvningen udføres ved høj-, mellem- og lavlast samt under særlige "fejl"-betingelser for derved at sikre, at kedlen overholder kravene under alle forhold.

Anlæg, der opstilles i erhvervsbygninger, skal overholde plan 1 i Clean Air Act, Emissions and Grit from Furnaces.

Sverige – skærpede krav

Godkendelse til Sverige kan opnås, hvis kedlen opfylder emissionskravene for klasse 3, jf. EN 303-5, se videnblad nr. 151, tabel 1, med følgende tilføjelse: Kedler med automatisk indfyring skal overholde kravene vedrørende CO-emission, jf. BFS 1995:17 og BBR 94, kapitel 6:73.

Schweiz – skærpede krav

Prøvning foretages efter EN 303-5. Emissionskrav er reguleret ved en lovbekendtgørelse (Swiss Ordnance on Air Pollution Control) fra 1985. De deri fastsatte krav betyder i praksis, at kedler, der fyres med rent træ (natural state wood), skal overholde kravene i EN 303-5, klasse 3, jf. videnblad nr. 151, tabel 1.

Tabel 3: Emissionsgrænser for træfyrede kedler, Schweiz

Indfyret energi (kW)

CO

mg/m3 ved 13% O2

Partikler

mg/m3 ved 13% O2

£ 70

4.000

-

70 – 200

2.000

150

200 – 500

1.000

150

Bemærk, at emissionskravene er relateret til 13% luftoverskud.

Kilder:

  1. European Standard EN 303-5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stoked, nominal heat output of up to 300 kW – Terminology, requirements, testing and marking. CEN, april 1999.
  2. Testing methods and emission requirements fro small boilers (< 300 kW) in Europe). Heikki Oravainen, Eija Alakangas, VTT/AFB, januar 2000.

Mogens G. Larsen
Teknologisk Institut, Energi