Introduktion til videnbladene

150

(erstatter videnblad nr. 0)

Udsendelse af videnbladene begyndte i 1987. I juli 2000 er der udsendt godt 150 af disse korte, fagligt orienterende artikler. Vi håber, at videnbladene fortsat - så længe der er behov for det - vil være til gavn for modtagerne.

Desværre har stigende portoudgifter gjort, at vi i nogen tid har været nødt til at opkræve et engangsgebyr på 250 kr. ved oprettelse af nye abonnenter. Dette har dog ikke medført et fald i antallet af nye abonnenter. I øjeblikket er der ca. 470 modtagere af videnbladene.

Modtagerne udgør en bred kreds af bl.a. planlæggere, producenter, videncentre, leverandører og brugere af biobrændselsanlæg, herunder også varmeværker og private brugere.

Videnbladene udsendes kvartalsvis, 3 – 4 ad gangen. Emnerne udvælges ud fra ønsket om at formidle brugsrettet viden på et relativt højt teknisk niveau til brugerne, idet emner af mere aktuel karakter normalt vil blive behandlet i fagpressen. Samtidig er det et klart mål at præsentere denne information så kortfattet, som det er muligt og forsvarligt. Derfor vil videnbladene - med enkelte undtagelser - være begrænset til et enkelt ark med for- og bagside.

For at sikre, at videnbladene altid havner på det rigtige bord i virksomheden, sender vi helst til en navngiven person, der så sørger for at holde ringbindet ajour ved at indsætte de nye blade og udtage de blade, der udgår, til gavn for sig selv og de kolleger, der af og til gør brug af videnbladene. Derfor udsender vi jævnligt en opdateret indholdsfortegnelse, som også omfatter en alfabetisk emneoversigt, der kan gøre det lettere at finde oplysninger om et specifikt emne.

Alle titler på videnblade kan findes på Videncentrets præsentationsside på Internettet. Vi arbejder desuden på at kunne lægge nye videnblade ud på nettet med såvel tekst som skemaer m.v.

Ligesom hidtil opfordrer vi modtagerne af videnbladene til at rette henvendelse til Videncenter for Halm- og Flisfyring, hvis De har ønsker eller ideer til emner, som bør tages op i et videnblad.

 

Videncenter for Halm- og Flisfyring

 

Mogens G. Larsen
Chefkonsulent