Usædvanlige brændsler - solsikkeskaller

Videnblad nr 134

I de danske biomassefyrede værker og i private fyringsanlæg anvendes der, ud over de sædvanlige halm- og træprodukter, en række usædvanlige brændsler. Denne serie videnblade har til formål at øge kendskabet til disse brændsler.

Beskrivelse

Produktion af solsikkekerneolie i Danmark giver et restprodukt, der kan anvendes som brændsel til varme- eller kraftvarmeproduktion. Solsikker dyrkes i en lang række lande, men frøene importeres primært fra Ukraine, Rusland, Rumænien og Argentina, hvor frøene udbydes i store mængder, og prisen er lavere end i f.eks. Vesteuropa.

På oliemøllen afskalles solsikkefrøene, hvorefter olien presses af kernerne. Pressekagen anvendes til dyrefoder, og skallerne presses i piller, der sælges som brændsel.

Fysiske karakteristika

Solsikkeskallepillerne forekommer i sædvanligt brændselspilleformat: 8 mm i diameter og 1-2 cm i længden. De beskrives som mørke i farven og lugtfrie. Pillerne hænger bl.a. som følge af et lille restindhold af olie og naturligt voks godt sammen og giver ikke anledning til meget støv, hvilket gør dem lette at håndtere. Vægtfylden er generelt mindre end for træpiller og kan variere mellem 400 og 600 kg pr. rummeter piller.

Sammensætning

Der er i 1990'erne gennemført analyser af den kemiske sammensætning af solsikkeskallepiller. Nedenstående tabel beskriver - med udgangspunkt i danske og svenske undersøgelser - typiske niveauer for produkternes forskellige bestanddele. Værdierne er angivet på tør basis (dry basis, db). Der er tale om et begrænset datamateriale - tallene i parentes angiver antallet af analyser, og værdierne angiver derfor blot et vejledende niveau:

 

Parameter

Piller

Vandindhold i modtaget prøve  %

7 - 9  (3)

Aske v/550  grader celcius

3 - 8  (3)

Hydrogen  % db

6 - 7  (3)

Carbon  % db

44 – 50   (2)

Nitrogen   % db

1 - 1,2   (2)

Natrium   % db

0,006 - 0,009   (2)

Svovl  % db

0,1 – 0,7   (3)

Klor  % db

0,05 - 0,06   (2)

Kalium  % db

0,6 – 0,8   (2)

Effektiv brændværdi  MJ/kg db

18 – 20   (3)

Eff. brændværdi, tør & askefri basis  MJ/kg daf

20 – 21   (3)

En af de tilgængelige prøver viser sammenhæng mellem et højt askeindhold og et højt indhold af svovl. De resterende prøver ligger på 3-4% aske og 0,1-0,3% svovl. Alle prøverne har et så højt indhold af svovl, at der vil skulle svares svovlafgift af solsikkeskallepillerne.

Pillerne indeholder kalium og aske i samme niveau som halm, mens klorindholdet ligger noget lavere. Der er derfor mulighed for dannelse af belægninger i fyringsanlægget ved fyring med solsikkeskallepiller, mens røgen må antages at være mindre korrosiv end for halm.

I forhold til træpiller ligger askeindholdet 10-20 gange højere, og der kan derfor forudses en større arbejdsindsats med håndtering af restprodukter end ved fyring med træpiller.

Den forholdsvis høje brændværdi for solsikkeskallepillerne skyldes restindholdet af olie på op til 6% i skallerne.

Udbredelse og erfaring med anvendelse

Da produktionen af solsikkekerneolie i Danmark ikke er konstant og den tilgængelige mængde solsikkeskallepiller derfor varierende, er forsyningen mindre sikker end for andre, mere udbredte brændsler. Til gengæld er prisniveauet for solsikkeskallepiller noget lavere.

Såvel varme- som kraftvarmeværker i Danmark har kørt forsøg med solsikkeskallepiller. I nogle anlæg har der været fyret med 100% solsikkeskallepiller, mens pillerne andre steder har været brugt som tilsats til andet brændsel. På nogle værker indgår pillerne nu fast i brændselsmixet. Generelt er værkernes erfaringer med solsikkeskallepiller positive. Håndteringen af pillerne forgår uproblematisk, og forbrændingsmæssigt skaber de ikke særlige problemer set i forhold til prisen.

I værker udlagt til træpiller har solsikkeskallepillernes lavere vægtfylde betydet, at man ikke har kunnet indfyre nok til at opnå tilstrækkelig kapacitet. Det betyder, at solsikkeskallepillerne primært er interessante i perioder, der ikke kræver spidslast. Solsikkeskallepillerne er gode at blande med træpiller, men prisen skal i så fald kunne bære den ekstra arbejdsindsats. Der observeres en øget dannelse af belægninger i kedlen og dermed let øget røggastemperatur i forhold til drift med træpiller, men det vurderes ikke at være problematisk eller specielt krævende at rense af.

I halmværker er erfaringerne ligeledes gode. Hvis solsikkeskallepillerne i mindre værker doseres jævnt med snegl fremfor med stempel, kan CO-emissionen holdes jævnt lav. Det kan også have positiv indflydelse på CO-emissionen, hvis der i lavlastperioder kun anvendes piller fremfor at køre lavlast med halm. Der er observeret øget slid på indfødingssystemet ved brug af solsikkeskallepiller.

På anlæg indrettet til vådt brændsel kan solsikkeskallepillerne ikke anbefales, med mindre der ændres på kedlen. I modsat fald risikerer man for høje temperaturniveauer og dermed fare for tilslagning af rist og askeudmadning, tilstopning af røgrør samt klæbrige belægninger.

De generelt gode egenskaber for solsikkeskallepiller betyder, at efterspørgslen generelt er stigende i Danmark.

Forhandlere/sælgere

Engros:

Scanola A/S
Østhavnsvej 15
8000 Århus C
Tlf.: 8619 1430

Salg til private:

For nærmeste forhandler henvendelse til

Den Lokale Andel tlf.: 8615 1200

Agro Danmark tlf.: 7591 5555

Hjaltelin Agro tlf.: 7552 1655

 

Kilder

 

 

 

These pages are maintained by Per S. Nielsen, dk-TEKNIK. Last update: 03-05-00 10:40